Disclaimer

Twisted Pixels behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op deze website is bedoeld als vrijblijvend. Hoewel Twisted Pixels er alles aan doet om de verstrekte informatie hier op deze website actueel, volledig en juist te houden, kan het voorkomen dat de hier verstrekte informatie dat helaas niet is. 

Verstrekte informatie

Derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend aan de hier verstrekte informatie. Overeenkomsten betreffende fotoshoots worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Twisted Pixels .

Copyright & Auteursrechten

Op alle, op deze website gepubliceerde foto’s rust copyright.

Niets uit deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Twisted Pixels worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of bewerking of een deel daarvan. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen schriftelijk of per mail te worden gericht aan Twisted Pixels.


Privacy- & Cookiebeleid Twisted Pixels

In dit Privacy- & Cookybeleid leest u hoe wij omgaan met u informatie, hoe en welke informatie wij verzamelen en voor welke doeleinden we die gebruiken